Heart It
Tumblr Mouse Cursors
Why be a king when you can be a god?
Why be a king when you can be a god?
Masz cierpieć. Ty masz cierpieć, jak jeszcze nigdy nie cierpiałaś. Masz wyć z bólu dziwko.
Home Theme Ask me bitch. Submit

(via bez-konca)

(Źródło: happyshadowsad, via paulovelove12)

Liczą się tylko ci przyjaciele, do których możesz zadzwonić o czwartej nad ranem.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter